Tak, to prawda. „Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej” [ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r., rozdział 7., par. 157, p. 6.]